Steering Committee

Steering Committee
Judge Firdaus Dordi
Judge Hamant H. (Shashi) Kewalramani
Judge Rupa Goswami
Jay Srinivasan
Laboni Hoq
Nisha Narendra Vyas
Kris Girish Vyas
Puneet Kaur Sandhu
Vidhya Ragunathan
Bijal Raj Shah
Anjan Choudhury
Kalpana Srinivasan
Rahul Ravipudi
Navneet Chugh
Vikas Bhargava
Niranjan Fred Thiagarajah
Puneet Kakkar
Suma Mathai